โคมล้านนา ถนนคนเดินเชียงใหม่
Untitled Document
ถนนคนเดินเชียงใหม่


ใบอนุญาตเลขที่  21/00536

 

เยือนดินแดน สวิสเซอร์แลนด์ เมืองไทย 2 วัน 1 คืน

เขาค้อ ไร่บีเอ็น  ตำหนักเขาย่า เนินมหัศจรรย์

นมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาวิหาร

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก ................................... -  เขาค้อ  .เพชรบูรณ์

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ....................................เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

เชิญคณะร้องเพลงตามอัธยาศัย       พักผ่อนบนรถ  ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารว่าง ( มื้อที่ 1 ) บนรถ

มุ่งหน้าสู่  จังหวัดเพชรบูรณ์

 

วันที่สอง               สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

                                อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศที่แสนสบายของสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

                                ถึงรีสอร์ท อ.เขาค้อ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา และมวลดอกไม้นานาพรรณ

08.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารรีสอร์ท  ( มื้อที่ 2 )

                                ทำภารกิจส่วนตัว   พักผ่อนตามอัธยาศัย

                                นำท่านชมไร่บีเอ็น เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ   นานาชนิด

11.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารรีสอร์ท  ( มื้อที่ 3 )

                               เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ อ.เขาค้อ ถึงเนินมหัศจรรย์ หนึ่งเดียวในโลก

                               เชิญท่านทดสอบความมหัศจรรย์ด้วยตัวท่านเอง  เดินทางขึ้นเขาค้อ ดินแดนที่ได้ชื่อว่า 

                               สวิสเซอร์แลนด์  ของเมืองไทย สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามชมพระ ตำหนักเขาย่า ที่สวย

                               งามบนยอดเขาและ  พิพิธภัณฑ์อาวุธสงครามใน  สมัยที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สีชมพู  นำท่าน

                               ระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชน ทีอนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง

                               หลัง  นำท่านตีระฆังร้อยใบ ที่เจดีย์กาญจนาภิเษก เพื่อความเป็นสิริมงคล   หลังจากนั้นนำ

                              ท่าน แวะเล่นน้ำตกที่น้ำตกศรีดิษฐ์ ตามอัธยาศัย

17.00 น.               เข้าที่พักรีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย  พักเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 ปี

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็นเลิศรส ( มื้อที่ 4 )

                               จากกุ๊กฝีมือเยี่ยม พร้อมร่วมกิจกรรมคาราโอเกะ อย่างสนุกสนาน

                               ท่านจะได้สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม กับทีมงาน แม่คะนิ้ง ทัวร์ ในค่ำคืนที่แสนจะ 

ประทับใจสมควรแก่เวลา นอนหลับพักผ่อน นอนนับดาวที่เขาค้อ  ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม               เขาค้อ  – นมัสการพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก  – ..................................

 07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 5 ) 

08.00 น.               เดินทางออกจากรีสอร์ท แวะ ทำบุญไหว้พระหยกเขียว พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

                               นำทานแวะถ่ายภาพ จุดชมวิวสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

                                แวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชาวเขาผักเมืองหนาวราคาประหยัด

10.30 น.               นำท่าน นมัสการ พระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระที่หล่อด้วยทองสำริด ที่มีความงดงาม      ที่สุดในประเทศไทย

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 6 ) จ.พิษณุโลก

                               จากนั้นให้เลือกซื้อของฝาก เช่น กล้วยตาก ปลาแม่น้ำ

                                สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ

                                ถึง ................................................... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

                                      อัตราค่าบริการ   ท่านละ ......................... บาท  ( วันธรรมดา )

      อัตราค่าบริการ   ท่านละ ....................... บาท  ( วันหยุด )

      อัตรานี้ต้องมีผู้ร่วมเดินทาง ตั้งแต่  45  ท่าน ขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-              รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น เส้นทางที่ระบุในรายการ ไป – กลับ

-              ค่ารถท้องถิ่นขึ้นอุทยานเขาค้อ / ภูทับเบิก / ภูหินร่องกล้า

-              แม่คะนิ้ง ทัวร์ ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ที่ตกลงไว้

-              ค่าที่พักรีสอร์ทเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   1  คืน ( พัก 2 - 4  ท่าน )

-              ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    /      ค่าเครื่องดื่ม ( ยกเว้นแอลกอฮอล์ ) ในรถตลอดเส้นทาง

-              ไกด์+เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง

-              ป้ายผ้าสำหรับคณะศึกษาดูงาน / ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน / ดูแลเอกสารตั้งเบิก

-              ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมศึกษาดูงานทุกท่าน

-              ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน  200,000  บาท  / ค่ารักษาพยาบาล  100,000  บาท / ท่าน

( ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

อัตรานี้ไม่รวม

-              ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี ณ.ที่จ่าย ( ถ้ามี )

-              ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ค่าประกันชีวิตส่วนตัว

-              ค่าบริการที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด

-              อาหาร / เครื่องดื่ม  ตามสั่งที่นอกเหนือจากรายการ

 

หมายเหตุ     

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น สำคัญ

ท่องเที่ยวครั้งใด สุขใจใช้ แม่คะนิ้ง ทัวร์

www.maekaningtour.com

E-mail: info@maekaningtour.com , maekaningtour@gmail.comwww.maekaningtour.com © copyright and all rights reserved
Powered by Good on Ya Ideas.