โคมล้านนา ถนนคนเดินเชียงใหม่
Untitled Document
ถนนคนเดินเชียงใหม่

เกาะช้าง เพชรน้ำงามแห่งตะวันออก  จ.ตราด

 หาดจ้าวหลาว - อ่าวคุ้งกระเบน - พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม  จ.จันทบุรี

       

 

 

วันแรก                  ....................................... จังหวัดจันทบุรี

เดินทางออกจากจุดนัดพบ  .................................... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 

-  รับประทานข้าวต้มรอบดึก  ( มื้อที่ 1 ) ระหว่างเดินทาง

  มุ่งหน้าสู่ หาดจ้าวหลาว  จ.จันทบุรี

 

              วันที่สอง              อรุณสวัสดิ์หาดจ้าวหลาว - โครงการพระราชดำริ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี    

                                06.00 น.               ถึง จ.จันทบุรี   เข้าที่พักหาดจ้าวหลาว   ทำภารกิจส่วนตัว 

07.00 น.               พร้อมรับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 2 )

09.00 น.               นำท่านศึกษาเส้นทางธรรมชาติที่ โครงการพระราชดำริ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี  

 - จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก   เล่นน้ำทะเลท้าทายเกลียวคลื่นที่หาดจ้าวหลาว  สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 3 )

 -  เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย  มีกิจกรรมทางน้ำให้ท่านได้เลือกเล่นมากมาย  ตามอัธยาศัย หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ   กิจกรรม WALK RALLRY กับทีมงานแม่คะนิ้งทัวร์      ที่ริมชายหาดจ้าวหลาว อย่างสนุกสนาน

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็นเลิศรส ( มื้อที่ 4 )  เดินเล่นชายหาด ในค่ำคืนที่แสนจะประทับใจ

 

วันที่สาม               หาดเจ้าหลาว - เกาะช้าง จ.ตราด

06.00 น.               รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 5 )

07.30 น.               ออกเดินทางไป จ.ตราด   เลือกซื้อของฝากจากเมืองจันทน์ ตามอัธยาศัย

 -  ศึกษาดูงาน....................................( สามารถเลือกสถานที่ดูงานได้ตามความเหมาะสม )

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน( มื้อที่ 6 )  ที่ จ.ตราด

13.00 น.               ลงเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะช้าง    ถึงที่พักเกาะช้าง ( หาดส่วนตัว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย

- เล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย ถ่ายรูปสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก หรือดำน้ำดูปะการัง

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 )  จากกุ๊กฝีมือเยี่ยม ร้องเพลงคาราโอเกะ อย่างสนุกสนาน

                                ท่านจะได้สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม กับทีมงาน แม่คะนิ้ง ทัวร์

วันที่สี่           เกาะช้าง จ.ตราด  -  วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี  ............................................

06.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบทะเล ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ชายหาด

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 8 )

10.00 น.               สมควรแก่เวลา เก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับ

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 9 )

                                -  กราบนมัสการอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย

13.30 น.               มุ่งหน้าสู่  เมืองแห่งอัญมณี จ.จันทบุรี

-  นำคณะเดินทางถึงวัดเขาสุกิม บนเนื้อที่กว่า 3,280 ไร่  ชมพิพิธภัณฑ์ วัดเขาสุกิม  ภายในมีมีศาสนวัตถุ

โบราณล้ำค่า มากมาย

 -  รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่  10 ) ระหว่างเดินทางกลับ

                                ถึง .......................  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ ...................... บาท

อัตรานี้ต้องมีผู้ร่วมเดินทาง ตั้งแต่  45  ท่าน ขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น  เส้นทางที่ระบุในรายการ ไป-กลับ

-          แม่คะนิ้ง ทัวร์ ท่องเที่ยวตามรายการ หรือ ที่ตกลงไว้

-          ค่าที่พัก หาดจ้าวหลาว  จ.จันทบุรี  บ้านพักเป็นหลัง  4 ท่าน

-          ค่าที่พัก  เกาะช้าง จ.ตราด 1  คืน  บ้านพักเป็นหลัง  4  ท่าน

      ( ผู้บริหารพักห้องละ  2  ท่าน  จำนวน  3  ห้อง )

-          ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / เครื่องดื่ม ( ยกเว้นแอลกอฮอล์ ) ตลอดเส้นทางไป - กลับ

-          ไกด์+เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง

-          ค่าเรือเฟอร์รี่ไป – กลับ เกาะช้าง จ.ตราด / ค่ารถท้องถิ่น เกาะช้าง

-          ป้ายผ้าสำหรับคณะศึกษาดูงาน / ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน / ดูแลเอกสารตั้งเบิก

-          ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมศึกษาดูงานทุกท่าน

-          ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน  200,000  บาท  / ค่ารักษาพยาบาล  100,000  บาท / ท่าน

               ( ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )

 

อัตรานี้ไม่รวม

-          ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ภาษี ณ.ที่จ่าย ( ถ้ามี )

-          ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ค่าประกันชีวิตส่วนตัว

-          ค่าบริการที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด

-          อาหาร / เครื่องดื่ม  ตามสั่งที่นอกเหนือจากรายการ

 

                                หมายเหตุ     โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                        ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

                                                                                                                                             MKN  12

 

 

 www.maekaningtour.com © copyright and all rights reserved
Powered by Good on Ya Ideas.